Zakres usług

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
Mapa do celów projektowych
Tyczenie budynków, zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia terenu
Monitoring geodezyjny obiektów budowlanych
Tyczenie granic działek ewidencyjnych
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Podział geodezyjny nieruchomości
Ustalenie, wyznaczenie i wznowienie granic
Geodezja przemysłowa
Pomiar powierzchni użytkowej domów, lokali, biur, hal
Pomiar objętości mas ziemnych
Inne, nietypowe prace geodezyjne

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

Spośród pełnego asortymentu prac geodezyjnych, które wykonujemy, geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych to nasza specjalność. Zajmujemy się obsługą inwestycji od początku do końca, do każdej budowy podchodząc w sposób profesjonalny. Posiadamy doświadczenie w obsłudze mniejszych inwestycji, takich jak pojedyncze bloki mieszkalne, przez biurowce, po budowy na terenach przemysłowych (np. kombinacie metalurgicznym w Krakowie). Przykładamy dużą wagę do precyzji wykonywanych pomiarów realizacyjnych, spójności tyczenia oraz tego, żeby wykonawca prac budowlanych w jak najprostszy sposób mógł wykorzystać wytyczone punkty.

Swoją pracę na budowie rozpoczynamy od stabilizacji, pomiaru oraz wyrównania ścisłego osnowy realizacyjnej, z której korzystamy przez każdy kolejny etap inwestycji. Wykonujemy wszystkie potrzebne tyczenia elementów konstrukcji, pomiary (w tym pomiar objętości mas ziemnych, monitoring obiektów takich jak zabezpieczenie wykopu czy sąsiednie budowle oraz pomiary inwentaryzacyjne), sprawdzenie geometrii konstrukcji, inwentaryzację powykonawczą czy pomiar powierzchni użytkowej lokali.

Do geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych wykorzystywane są wyłącznie precyzyjne instrumenty renomowanej firmy Leica, po wcześniejszej kalibracji oraz z ważnym certyfikatem serwisowym. Korzystamy wyłącznie ze zrobotyzowanych tachimetrów elektronicznych, jak przede wszystkim tachimetr Leica TCRP 1201 o dokładności pomiaru kierunku 1” oraz dokładności pomiaru odległości 1 mm + 1.5 mm/km. Taka precyzja pozwala na uzyskanie niezbędnych dokładności przy realizacji inwestycji i eliminację błędów instrumentalnych. Stosowanie najwyższych standardów oraz posiadane doświadczenie z obsługi inwestycji przemysłowych oraz kubaturowych sprawia, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów. Zachęcamy się do zapoznania z częścią naszych obsług inwestycji do zakładki Przykładowe realizacje.

Mapa do celów projektowych

Do sporządzenia projektu budowlanego niezbędna jest mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę i zatwierdzona we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapę do celów projektowych sporządzamy zarówno dla projektów domów jednorodzinnych, przyłączy czy większych inwestycji kubaturowych, jak i dla wielkopowierzchniowych, jak np. gazociąg. Nasza długa współpraca z architektami oraz projektantami, daje nam wiedzę czego dokładnie potrzebuje zleceniodawca i na co zwrócić szczególną uwagę. Standardowo nasze mapy przekazujemy w dwóch formatach: format papierowy z pozytywną weryfikacją w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w wersji elektronicznej (format dwg/dxf i pdf), jednak na życzenie przesyłamy też opracowany model terenu czy ortofotomapę.

Tyczenie budynków, zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia terenu

Wykonujemy wytyczenie w terenie domów jednorodzinnych, wszystkiego rodzaju hal, budowli, przyłączy czy dłuższych przewodów sieci uzbrojenia terenu. Tyczenie budynków wykonujemy na wykonanych wcześniej drewnianych ławach ciesielskich, nanosząc osie budynku, dodatkowo zawsze też zaznaczamy repery wysokościowe bądź poziom zero budynku. Przy tyczeniu zwracamy uwagę aby, poza najwyższą dokładnością, wszystkie wytyczone punkty były przejrzyste dla wykonawcy, a także zastabilizowane we właściwy sposób oraz przekazujemy szkice tyczenia.

Monitoring geodezyjny obiektów budowlanych

Monitoring geodezyjny to specjalistyczne pomiary mające na celu określenie czy obiekt budowlanych ulega przemieszczeniom, osiadaniu i innego rodzaju deformacjom. Monitorowany obiekt może być budynkiem, elementem konstrukcji (ściana budynku bądź słup) lub np. osuwiskiem. Posiadamy szeroką wiedzę i duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu pomiarów oraz niezbędny sprzęt o najwyższej precyzji. Do pomiarów wykorzystujemy precyzyjny tachimetr Leica TCRP 1201, dzięki któremu można szybko wykonać pomiary przemieszczeń, co jest bardzo ważne przy dynamicznych zmianach. Istotne w tego typu pomiarach jest aby w jak najlepszy sposób trwale i jednoznacznie zastabilizować punkty kontrolowane oraz dokładnie wykonać pomiar wyjściowy – tzw. pomiar zero. Wyniki monitoringu przekazujemy przejrzysty sposób, najczęściej w postaci szkiców z zaznaczonymi kierunkami i wartościami przemieszczeń przestrzennych dX, dY, dH oraz tabelarycznie.

Tyczenie granic działek ewidencyjnych

Potrzebujesz poznać granice swojej działki bądź planujesz wybudować ogrodzenie? W bardzo krótkim czasie wykonamy tyczenie punktów granicznych nieruchomości. W zależności od potrzeb punkty graniczne zaznaczamy palikami bądź stabilizujemy betonowymi granicznikami. Tyczenie wykonujemy na podstawie danych z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz pozostawiamy szkic tyczenia, jako dokument potwierdzający tyczenie. W przypadku sporów granicznych, bądź nieustalonych granic wykonujemy także wznowienia, wyznaczenia bądź ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Musisz zgłosić budynek lub inny obiekt budowlany do odbioru i potrzebujesz tzw. mapy powykonawczej? Wykonamy dla Ciebie geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w terenie i sporządzimy odpowiednie mapy, tak aby odbiór przebiegł w sposób bezproblemowy. Razem z mapą z inwentaryzacją geodeta sporządza oświadczenie o zgodności usytuowania z projektem budowlanym. Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty, dla których wymagane było wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę.

Podział geodezyjny nieruchomości

Wykonujemy podziały działek ewidencyjnych zgodnie z życzeniem inwestora. Wykonujemy analizy czy wykonanie podziału jest możliwe według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Do wykonania podziału potrzebujemy, żeby wybrać ze Starostwa Powiatowego wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej. Sporządzamy wstępny projekt podziału do zaopiniowania w Urzędzie Miasta bądź Urzędzie Gminy, następnie wykonujemy operat podziałowy i składamy do weryfikacji we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po pozytywnej weryfikacji mapy z urzędową klauzulą składamy do wydania decyzji o podziale do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Ustalenie, wyznaczenie i wznowienie granic

Urzędowa droga wyznaczenia granic działki. W pierwszym kroku analizujemy stan istniejący granic według danych Ewidencji Gruntów i Budynków, następnie ustalamy z inwestorem dogodny termin, w którym przeprowadzone zostaną czynności na gruncie z właścicielami działki oraz działek sąsiednich. W trakcie spotkania na gruncie wykonujemy tyczenie granic i spisywane są protokoły graniczne. Następnie składany jest operat do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a po jego zatwierdzeniu punkty graniczne działki zmieniają swój status. Po wykonaniu tych czynności pozostaje ślad w postaci podpisanych protokołów granicznych dołączonych do operatu technicznego.

Geodezja przemysłowa

W czasie naszej pracy wykonaliśmy dużą ilość pomiarów na terenach zakładów przemysłowych. Wykonujemy pomiary geodezyjne związane z realizacją prac budowlano-montażowych, sprawdzenia pionowości kominów, szybów windowych, konstrukcji stalowej. Sprawdzamy pionowość i osiowość słupów, a także wykonujemy pomiar ugięć elementów konstrukcji stalowej, takich jak belki czy dźwigary. Badamy geometrię suwnic i torowisk (m.in. rozstaw osi, prostoliniowość, przechyłkę). W pomiarach realizacyjnych i kontrolnych w geodezji przemysłowej posiadamy duże doświadczenie i zdajemy sobie sprawę ze specyfiki wykonywanych pomiarów oraz wymaganej jak największej precyzji. Pomiary z zakresu geodezji przemysłowej wykonujemy wyłącznie instrumentami najwyższej klasy dokładnościowej, które są uprzednio skalibrowane i posiadają ważny certyfikat serwisowy.

Pomiar powierzchni użytkowej domów, lokali, biur, hal

Wykonujemy pomiar powierzchni użytkowej domów, mieszkań, lokali usługowych, powierzchni biurowej czy hal. Pomiary wykonujemy i opracowujemy według aktualnie obowiązujących norm. Korzystamy z precyzyjnych urządzeń laserowych, posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

Pomiar objętości mas ziemnych

Potrzebujesz poznać objętość hałdy, objętość wykopu lub ile ziemi potrzeba przywieźć na plac budowy? Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych oraz opracowujemy bilans mas ziemnych.

Inne, nietypowe prace geodezyjne

W geodezji nie ma dla nas ograniczeń, więc z chęcią podejmujemy się nietypowych prac geodezyjnych. Kreatywność oraz posiadane doświadczenie pozwalają nam na wykonywanie zadań z pozoru trudnych.